Dear visitor, you are using a small display device.
For a better experience we encourage you to visit m.1x07.be
 

Specifieke voorwaarden voor bijkomende vermeldingen

1. Definities

1.1 De dienst 1207 is een dienst van Proximus NV van publiek recht, hierna “Proximus” genaamd.

1.2 De dienst 1207 beheert de database 1207 en de diensten die er gebruik van maken (zie de algemene gebruiksvoorwaarden van de dienst 1207 om de details ervan te kennen).

1.3 Bijkomende vermeldingen of Vermeldingen: alle betalende vermeldingen die Proximus voorstelt op te nemen in de database van 1207 (afhankelijk van het type Vermeldingen worden die opgenomen in de papieren gids, de elektronische gids of in de dienst van de telefonische inlichtingen), buiten degene die door de wet zijn voorzien als deel uitmakend van de gratis vermeldingen opgenomen in de database 1207, en die beschikbaar zijn via de dienst 1207.

1.4. Websites: alle websites van Proximus waarop deze de Vermeldingen plaatst. Voorbeelden: www.1207.be, www.1307.be, m.1207.be, m.1307.be, www.skynet.be

1.5 Bestelbon: bestelbon voor het opnemen van Bijkomende vermeldingen in de dienst 1207.

1.6 Adverteerder: natuurlijke of rechtspersoon die de Bijkomende vermeldingen bestelt en het Contract sluit.

1.7 Contract: contract tussen Proximus en de Adverteerder bestaande uit a) de onderhavige specifieke voorwaarden, b) de bijbehorende Bestelbon en c) de Algemene voorwaarden van de telefoondienst, voor zover de onderhavige specifieke voorwaarden er niet van afwijken. De volledige Algemene voorwaarden van de telefonie van Proximus zijn beschikbaar door te klikken op deze link en door het document Algemene voorwaarden van de telefoondienst te selecteren.

2. Sluiten van het Contract

2.1 De Adverteerder deelt aan Proximus mee dat hij van plan is een Vermelding en alle bijbehorende informatie te bestellen. Hij kan zijn voornemen op de volgende manieren meedelen:

• Via de post: Dienst Telefoongids - Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel
• Via e-mail op het adres: gids@1207.be
• Telefonisch op het gratis nummer: 0800 98 022

De Adverteerder kan ook elektronisch op het Contract intekenen via de website van 1207. Hij vult de velden van de Bestelbon in en vermeldt er de gegevens die betrekking hebben op zijn Vermelding. Door de elektronische Bestelbon te ondertekenen verklaart de Adverteerder kennis te hebben genomen van het Contract en het te hebben aanvaard en een definitieve en onherroepelijke bestelling bij Proximus te hebben geplaatst voor het opnemen van de overeengekomen Vermeldingen.

2.2. In alle gevallen stuurt Proximus de Adverteerder, zo mogelijk elektronisch, een bevestiging van de bestelling van de Adverteerder.

3. Verplichtingen van Proximus

3.1 Op voorwaarde dat ze de bestelling van de Adverteerder aanvaard heeft, verbindt Proximus zich ertoe de overeengekomen Vermeldingen op de volgende dragers te publiceren:

 

- in de elektronische versie van de Gids, die beschikbaar is op de Websites. Proximus mag beslissen om de Vermelding van de Adverteerder geheel of gedeeltelijk op andere websites te publiceren met als doel de commerciële zichtbaarheid van de Adverteerder te verhogen (ter informatie: Proximus verbindt zich ertoe de Vermeldingen binnen de 48 werkuren te publiceren).

 

- ten dienste van de telefonische inlichtingen van de 1207: de Vermelding van de Adverteerder zal prioritair worden meegedeeld voor een niet-gekwalificeerde opzoeking in zijn activiteitensector en in de gemeente(n) van zijn Vermelding (ter informatie: Proximus stelt alles in het werk om de Vermeldingen binnen de 48 werkuren te registreren).

 

- Indien de Adverteerder ingetekend heeft op een Contract voor het publiceren van zijn Vermelding in de papieren gids (Witte Gids), zal Proximus instaan voor de publicatie van zijn Vermelding in de volgende uitgave van de Witte Gids, volgens de uitgavecyclus die beschikbaar is op 'uw papieren telefoongids' .

 

3.2 De indeling van de Vermeldingen gebeurt volgens de toepasselijke regels bij Proximus i.v.m. de structuur van de database 1207.  Proximus behoudt zich, op elk ogenblik en zonder enige schadevergoeding aan de Adverteerder te moeten betalen, het recht voor om de indeling van de rubrieken, de opmaak, het formaat, de kleur en de lay-out van de Gids en de inhoud in het algemeen van de websites te wijzigen. In alle gevallen erkent en aanvaardt de Adverteerder dat de Vermeldingen naast andere vermeldingen van derden, inzonderheid concurrenten, kunnen verschijnen.

De Vermeldingen kunnen verschijnen in andere media van Proximus en haar partners die de inhoud van de Websites overnemen.

4. Aansprakelijkheid met betrekking tot de Vermelding

4.1 De Adverteerder is volledig aansprakelijk voor de juistheid en de wettelijkheid van alle elementen, informatie, tekst, illustraties, onderscheidende tekens, enz. die hij meedeelt aan Proximus voor de realisering en de publicatie van de overeengekomen Vermeldingen.

4.2 In de veronderstelling dat de Adverteerder in dat kader materiaal aan Proximus bezorgt, waarborgt hij dat dit materiaal geen gebreken vertoont die Proximus schade kunnen berokkenen, zoals informaticavirussen.

4.3 De Adverteerder garandeert Proximus dat hij gemachtigd is de overeengekomen Vermelding te laten publiceren en dat deze Vermelding niet in strijd is met geldende wettelijke bepalingen, inzonderheid de openbare orde, de goede zeden en de reglementering inzake reclame en handelspraktijken, noch met de rechten van derden, inzonderheid hun intellectuele rechten. Proximus behoudt zich het recht voor de Vermelding niet te publiceren, ze gelijk wanneer te wijzigen of te verwijderen via het middel dat haar het geschiktst lijkt, of het Contract op te schorten of te beëindigen zonder een schadevergoeding aan de Adverteerder verschuldigd te zijn, in de veronderstelling dat zij redenen heeft om aan te nemen dat de Vermelding in strijd is met de wettelijke bepalingen, de rechten van derden of haar algemeen commercieel beleid.

5. Wijziging van de Vermelding

De Adverteerder mag een wijziging van de overeengekomen Vermeldingen vragen. Proximus zal in dat geval alles in het werk stellen om zo snel mogelijk rekening te houden met de gewenste wijzigingen. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd in de elektronische versie van de Gids en opgeslagen ten dienste van de telefonische inlichtingendiensten (ter info : binnen 48 werkuren). Voor de eventuele papieren versie van de Gids zullen de wijzigingen pas worden gepubliceerd in de uitgave van de volgende publicatiecyclus.

6. Duur en einde van het Contract

Tenzij de partijen uitdrukkelijk een andere duur voor het Contract zijn overeengekomen, wordt het gesloten voor één jaar en is het telkens opnieuw stilzwijgend verlengbaar met een nieuwe periode van één jaar. De Adverteerder mag het beëindigen met een schriftelijke kennisgeving die minstens drie maanden vóór het einde van de lopende contractuele periode aangetekend wordt verstuurd.

7. Wijziging van het Contract

Proximus behoudt zich het recht voor de contractuele voorwaarden van het Contract te wijzigen, inclusief haar prijzen te verhogen. In alle gevallen dient Proximus de Klant uiterlijk één (1) maand vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen in kennis te stellen via elk middel dat zij geschikt acht. De publicatie van een bericht op de website van Proximus of, in het geval van een prijsverhoging, een vermelding op een factuur worden geschikte middelen geacht. De Adverteerder die niet akkoord gaat met de wijzigingen in zijn nadeel kan het Contract opzeggen zonder dat hij een schadevergoeding verschuldigd is. In dat geval dient de Klant zijn beslissing om het Contract op te zeggen uiterlijk binnen vijftien dagen na het verzenden van de factuur aangetekend te versturen.

8. Toegankelijkheid van de Websites

Proximus stelt alles in het werk om de Websites te allen tijde toegankelijk te houden, maar gaat geen verbintenis aan in verband met deze beschikbaarheid. Proximus kan meer bepaald niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen of interventies van derden die invloed kunnen hebben op gelijk welke elementen vanhaar Websites, de transmissiesnelheid, de presentatie op het scherm, enz. In dat kader waarborgt Proximus niet dat een Vermelding te allen tijde voldoet aan de overeengekomen specificaties en plaatsen. Proximus kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van haar Websites ten gevolge van het periodieke onderhoud ervan.

9. Aansprakelijkheid van Proximus

9.1. Proximus kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of zware fout van harentwege of vanwege een van haar werknemers. Ze kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade zoals verlies van klanten, van business opportuniteiten, verlies of beschadiging van gegevens, enz. In de veronderstelling dat Proximus aansprakelijk zou kunnen worden gesteld en behoudens een andersluidende wettelijke bepaling erkennen en aanvaarden de partijen dat deze aansprakelijkheid beperkt is tot de terugbetaling van de prijs van de betrokken Bijkomende vermelding.

9.2. Indien de Adverteerder bovendien vindt dat Proximus is tekortgeschoten in de degelijke uitvoering van haar contractuele verplichtingen, dient hij dat via aangetekende brief te melden binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de Vermelding. Na het einde van deze termijn kan Proximus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zijn klacht.

10. Prijzen, facturatie en betaling

10.1 De prijzen van de Vermeldingen worden exclusief btw vermeld en worden aan de Adverteerder meegedeeld vóór het Contract wordt gesloten. Ze kunnen worden geraadpleegd op de site op het tabblad business store. De prijs van de Vermelding die zal worden gefactureerd, is die welke van toepassing is op het ogenblik dat het Contract wordt gesloten, eventueel aangepast als volgt: Proximus kan haar prijzen eens per jaar, in de loop van de maand januari, herzien en aanpassen. Deze aanpassing gaat onmiddellijk in, inclusief voor de lopende contracten.

10.2 Als de Adverteerder bij het sluiten van het Contract in het kader van een promotie gedurende een bepaalde periode een gratis Vermelding geniet, - begint het gratis karakter te lopen vanaf het verschijnen van de Vermelding, vóór het begin van de contractueel overeengekomen periode; - gebeurt de facturering pas op het einde van de gratis periode; - zijn, met uitzondering van artikel 10.1, de toepasselijke prijzen die welke gelden op de dag van de facturering (niet op de dag dat het Contract wordt gesloten) en die desgevallend zijn aangepast conform het Contract. Indien de Klant niet akkoord gaat met een prijsverhoging kan hij het Contract opzeggen conform artikel 7.

10.3 De door Proximus opgemaakte factuur wordt naar de Adverteerder of naar de door hem aangeduide derde-betaler gestuurd. Als de Adverteerder een of meer telefoonnummers in dienst heeft bij Proximus, zullen de bedragen worden gefactureerd onder het voor de facturatie verstrekte telefoonnummer volgens de modaliteiten bepaald in de Algemene voorwaarden van de telefoondienst. Als de Adverteerder geen telefoonnummer in dienst heeft bij Proximus, zullen de bedragen worden gefactureerd op een afzonderlijke factuur.

10.4. De door Proximus gefactureerde bedragen moeten worden betaald binnen de termijn die op de factuur vermeld staat. De betaling mag slechts gebeuren via overschrijving op het door Proximus aangeduide rekeningnummer met vermelding van de referenties (gestructureerde mededeling).

10.5 Proximus deelt het te betalen bedrag mee aan de Adverteerder die verklaart zijn factuur niet te hebben ontvangen. Op verzoek van de Adverteerder wordt een duplicaat van de factuur verstrekt. Herhaalde aanvragen van een duplicaat en aanvragen van duplicaten van facturen die voorafgaan aan de laatste drie facturen van de Adverteerder kunnen aanleiding geven tot de facturatie van forfaitaire administratiekosten per afgeleverd duplicaat.

10.6 Herinneringen geven aanleiding tot de aanrekening van forfaitaire administratiekosten.

10.7 Door het verstrijken van de in de herinnering vermelde betalingstermijn wordt de Adverteerder van rechtswege in gebreke gesteld. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zijn per dag vertraging verwijlinteresten, berekend tegen de wettelijke interestvoet, verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur.

10.8 Als Proximus de invordering van schulden uitbesteedt aan een derde, zal de Adverteerder een bijkomend forfaitair bedrag in rekening worden gebracht.

10.9 In geval van niet-betaling behoudt Proximus zich onder meer het recht voor de Vermeldingen onmiddellijk te schrappen.